Usługi szkoleniowe

Urząd pracy realizuje usługi szkoleniowe, które mogą wesprzeć Państwa w poszukiwaniu zatrudnienia. Należą do nich:

 • szkolenia grupowe realizowane zgodnie z Planem kierunków szkoleń,

 • szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną,

 • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,

 • pożyczka szkoleniowa,

 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,

 • przygotowanie zawodowe dorosłych,

 • bon szkoleniowy.

Osobami uprawnionymi do objęcia wsparciem w niniejszym zakresie są:

 1. osoby bezrobotne,

 2. osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • są żołnierzem rezerwy,

 • pobierają rentę szkoleniową,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe,

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • są cudzoziemcami, o jakich mowa w przepisach Ustawy.

 1. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

 

Wyjątek stanowi przygotowanie zawodowe dorosłych, którego uczestnikiem może zostać:

 1. osoba bezrobotna,

 2. osoba poszukująca pracy, która:

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9, 10 i 11 oraz pod numerami telefonów 74/ 840-73-80 , 74/ 840-73-86 lub 74/840-7351.

 

UWAGA!

Urząd zastrzega, że w przypadku braku środków finansowych, niektóre usługi szkoleniowe nie będą realizowane!

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 20.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 6223