Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny – oznacza kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 1. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:

 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,

 • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 1. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnemu w przypadku, gdy:

 • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1,

 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

 • przebywania na urlopie bezpłatnym.

 1. Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia założenia wniosku do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd,

 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, gdy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego - patrz tutaj

UWAGA! - Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, jeżeli:

 • między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dni robocze i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. poz. 1118 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.)

Metryka strony

Data publikacji 21.01.2013
Data modyfikacji 07.07.2017 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 112095