Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń sporządzanym na okres jednego roku, który zawiera informacje:

 • nazwę i zakres szkolenia,

 • liczbę miejsc dla uczestników szkoleń,

 • przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach,

 • charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone,

 • informację o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany,

 • rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjowanie szkoleń polega na:

 • informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,

 • diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,

 • sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:

 • wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez Starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej,

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych.

Rejestr instytucji szkoleniowych dostępny jest na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl

 • kierowaniu osób na szkolenia,

 • monitorowaniu przebiegu szkoleń,

 • prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej i polega na:

 • finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,

 • wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia,

 • finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,

 • finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli:

 • złoży odpowiedni wniosek o skierowanie na szkolenie

 • uzasadni on celowość tego szkolenia,

 • koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uzyskanie skierowania na szkolenie stanowi podstawę do jego rozpoczęcia. W przeciwnej sytuacji szkolenie nie będzie podlegało finansowaniu.

Szkolenie finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy:

 • odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia,

 • szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,

 • w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Koszty szkoleń bezrobotnych nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Świadczenia przysługujące z tytułu odbywania szkolenia:

 • bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy,

 • bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia,

 • stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy,

 • stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j . Dz. U.2017. 1065 z późn. zm.) jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,

 • stypendium nie przysługuje za czas nieudokumentowanej nieobecności na szkoleniu.

Podjęcie pracy podczas szkolenia: Skierowany przez Starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla osób bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Zwrot kosztów dojazdu: Starosta może wyrazić zgodę na finansowanie w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków: Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium przysługującego osobom podejmującym zatrudnienie, inną pracę zarobkowa lub działalność gospodarczą w trakcie szkolenia, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Odszkodowanie wypłacane jest przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone. Do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązana jest instytucja szkoleniowa.

Udział w szkoleniu: Osoba skierowana na szkolenie, jest obowiązana do regularnego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe, realizowania programu szkolenia, przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej, bieżącego składania podpisu na liście obecności prowadzonej przez instytucję szkoleniową na podstawie, której dokonywane będzie naliczanie świadczenia z tytułu udziału w szkoleniu.

W przypadku choroby bezrobotni z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładach leczenia odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA.

Utrata statusu bezrobotnego związana ze szkoleniem:

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która:

 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do udziału w szkoleniu,

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania,

 • z własnej winy przerwała szkolenie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania szkolenia,

 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na wymaganym druku ZUS ZLA.

W przypadkach przedstawionych powyżej pozbawienie statusu następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Nieukończenie szkolenia: osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Koszty szkolenia to:

 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez inne instytucje niż powiatowy urząd pracy: osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206 z późn. zm.), albo ustawie z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 140 poz. 984 oraz z 2008r. Nr 216, poz. 1370), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowe urzędy pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

O skierowanie na szkolenie grupowe lub wskazane przez zainteresowanego może ubiegać się:

1. osoba bezrobotna,

2. osoba poszukująca pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w przepisach Ustawy.

3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

UWAGA!

Osobom wymienionym w pkt. 2 i 3 tj. poszukującym pracy, a także pracownikom, osobom wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia, jak również w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia stypendium nie przysługuje.

Przed odbiorem skierowania na szkolenie każda osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy informowana jest o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9, 10 i 11 oraz pod numerami telefonów 74/ 840- 73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2017.1065 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.2014.667).

 

 

Metryka strony

Data publikacji 11.03.2009
Data modyfikacji 12.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 6430