Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15.10.2012 - Informacja dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS, absolwentów KIS zainteresowanych złożeniem wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego "Przeciw bezrobociu".

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania stosownych wniosków.

Wsparcie będzie realizowane w ramach kontynuowanego w b.r. projektu systemowego pod nazwą „Przeciw bezrobociu” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Informujemy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku – obowiązujące formularze w załączeniu (pliki do pobrania), że obecnie trwa nabór wniosków dla 4 kobiet, należących do pozostałych grup bezrobotnych, tzn. nie będących osobami w wieku 15–24, 50–64 lata, nie posiadających orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Średnia wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę wynosi obecnie do 20 000 zł, co jest wynikiem oszczędności powstałych w związku z realizacją projektu systemowego.

Nabór wniosków trwać będzie do 14.12.2012 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu, bądź ponad zakładane ilości osób. Wnioski będą realizowane po otrzymaniu akceptacji zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu z 11.10.2012 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu (IP2).

Jednocześnie nadmieniamy, że wnioski realizowane będą w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. RP z 2012 poz.457).

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29. Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/84-07-384 lub pok. 204, tel. 74/84-07-395.

Metryka strony

Data publikacji 15.10.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Dudziak
Liczba wejść: 764