Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

29.10.2012 - Informacja dla bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej zainteresowanych złożeniem wniosków o jednorazowe środki na DG w ramach projektu „Nowy biznes”

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (pliki do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy pochodzących z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone zostanie na dotacje dla 10 osób bezrobotnych.

Nabór wniosków trwać będzie od 02.11.2012 r. do 28.12.2012 r. z możliwością jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą wysokość wnioskowanych środków bądź ponad zakładane ilości osób. Zastrzega się, że wnioski będą realizowane pod warunkiem:

  1. akceptacji projektu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

  2. przyznania dodatkowych funduszy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przeznaczonych na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W przeciwnej sytuacji istnieje zagrożenie braku możliwości realizacji wniosków z powodu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten rodzaj wsparcia.

W ramach prowadzonego naboru wnioski mogą być składane przez osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. bezrobotne:

  1. do 25 roku życia,

  2. długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

  3. powyżej 50 roku życia,

  4. bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

  5. samotnie wychowujące, co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia,

  6. które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,

  7. niepełnosprawne.

Średnia wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę wynosi do 20 000,00 zł.

Jednocześnie nadmieniamy, że wnioski realizowane będą w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. RP z 2012 poz.457).

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29. Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/84-07-384 lub pok. 204, tel. 74/84-07-395.

Metryka strony

Data publikacji 29.10.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 849