Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

29.01.2015 - Informacja dla zainteresowanych organizacją staży

      Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem stażu do składania wniosków. Nabór wniosków na organizację staży rozpocznie się z dniem 02.02.2015r.

Planowany termin zakończenia naboru wniosków przewidziany jest na dzień 20.02.2015r. Maksymalny okres stażu nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku dużego zainteresowania organizacją staży, Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu stażu lub zmniejszenia ilości osób, na które składane będą wnioski.

      Podczas oceny wniosków składanych przez Organizatorów stażu, będą brane pod uwagę w szczególności:

  1. wnioski z zobowiązaniem do zatrudnienia bezrobotnego/ych przez Organizatora po odbytym stażu na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na minimalny okres 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę miesięcznie,

  2. rodzaj umiejętności nabywanych przez bezrobotnych podczas stażu w kontekście ich przydatności na rynku pracy,

  3. wyniki dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w zakresie wywiązywania się z warunków umów o organizację staży realizowanych w ostatnim roku od dnia wpływu wniosków w obecnym naborze, a w szczególności z efektywności zatrudnienia bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu,

Do odbycia stażu nie będą kierowani bezrobotni, którzy z Organizatorem stażu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo zamieszkują pod tym samym adresem co Organizator stażu.

Wnioski z kandydatami, którzy pozostawali w zatrudnieniu u Organizatora stażu przez dowolny okres w ostatnich 2 latach będą rozpatrywane negatywnie.

U Organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.

Wnioski Organizatorów stażu, którzy prowadzą działalność związaną z handlem obwoźnym jak i wnioski o zorganizowanie stażu na stanowisku kierowcy będą rozpatrywane negatywnie.

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu, zobligowany będzie przed zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu do przeprowadzenia, przed dopuszczeniem do odbycia stażu bezrobotnemu(ym), wstępnych badań lekarskich i innych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz w pierwszych dniach stażu do przeszkolenia bezrobotnego(ych) na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków – obowiązują nowe formularze. ( pliki do pobrania)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu. W sytuacji złożenia do tut. Urzędu wniosków ponad wielkość środków przeznaczonych na ten cel lub po terminie naboru zostaną one rozpatrzone negatywnie.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/840 73 38, 312, pokój 116

 

 

 

Wałbrzych, dnia 30.01.2015r.

 

Metryka strony

Data publikacji 29.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Ewa Minda
Liczba wejść: 1229