Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30.01.2015 - Ogłoszenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonów oraz Pracodawców, którzy włączą się w proces aktywizacji w/w grupy.

Uprzejmie informujemy, że tut. Urząd rozpoczyna z dniem 02.02.2015r. nabór wniosków dotyczących instrumentów adresowanych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, które będą mogły skorzystać z:

  1. bonu stażowego - który przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia po zakończeniu stażu w/w bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy. Finansowanie bonu obejmuje :

  • wypłatę stypendium przez okres odbywania stażu w wysokości 120% zasiłku ( obecnie 997,40 złotych brutto miesięcznie),

  • koszt badań lekarskich/ psychologicznych,

  • koszty przejazdu ( ryczałt w wysokości 605,40 zł wypłacany bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł),

  • wypłatę jednorazowej premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego po stażu na 6 m-cy. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  1. bonu zatrudnieniowego – który przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, stanowiący gwarancje dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd w Wałbrzychu przyznał bon zatrudnieniowy. Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku ( obecnie 831,10 zł.). Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Pomoc w postaci bonu stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  2. bonu na zasiedlenie – który przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli za wykonywanie pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej informacji o w/w bonach znajduje się na stronie Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce Formy Aktywizacji.

W terminie od 02.02.2015r. do 27.02.2015r. zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do kontaktu ze swoimi doradcami klienta, którzy ocenią zasadność i potrzebę aktywizacji przy udziale w/w bonów w oparciu o opracowany z klientem Indywidualny Plan Działania.

Urząd zastrzega możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

Wszelkie pytania w zakresie możliwości pozyskania wniosku dotyczącego wydania powyższych bonów prosimy kierować odpowiednio do swoich doradców klienta w Wałbrzychu i Oddziałach Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracodawcy pytania mogą kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod nr tel.: 74/84 07 338 pok. 116.

 

 

Wałbrzych, dnia 30.01.2015r.

Metryka strony

Data publikacji 30.01.2015
Data modyfikacji 04.02.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Ewa Minda
Liczba wejść: 558