Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

26.10.2015- Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z uwagi na pojawiające się oszczędności w ramach przyznanego limitu środków, przeznaczonego na finansowanie działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje pracodawców, zainteresowanych udzieleniem wsparcia na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS, że od dnia 28.10.2015r. wszczęty zostaje kolejny nabór wniosków w w/w zakresie.

Nabór wniosków prowadzony będzie do momentu wyczerpania limitu środków finansowych, którym Urząd jeszcze dysponuje, stąd zastrzegamy sobie prawo jego wstrzymania w każdej chwili, w sytuacji wykorzystania przyznanego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w ramach KFS w 2015 roku. Informujemy, iż na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia do dyspozycji Urzędu pozostaje kwota 20.226,45 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż zakres działań możliwych do sfinansowania określa art. 69a ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia (…) (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Powiatowe urzędy pracy na wniosek pracodawcy mogą finansować działania obejmujące:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2015 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i powyżej.

UWAGA!

Zaplanowane w ramach składanych wniosków formy kształcenia ustawicznego winny zakończyć się jeszcze w bieżącym roku. Wyjątek stanowią studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu nauki języka obcego, których realizacja może przypadać na kolejny rok kalendarzowy. Przy czym wszystkie płatności związane z kształceniem ustawicznym muszą zostać przez pracodawcę dokonane najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2015r.

 

Wsparcie w ramach KFS, które przyznane zostanie pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowić będzie pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do tut. Urzędu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

Wszystkich pracodawców (prowadzących swoją działalność na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha), którzy w bieżącym roku kalendarzowym zamierzają skorzystać z przedmiotowego instrumentu

zapraszamy do złożenia wniosków na formularzach zadanych przez urząd, zamieszczonych do pobrania poniżej.

Wnioski należy składać w siedzibie tut. Urzędu (parter) ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, kancelaria (parter).

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości co do realizacji wsparcia w zakresie KFS czy też sposobu wypełnienia wniosku prosimy o kontakt osobisty z pracownikami Wydziału Szkoleń (pok. 11) bądź telefoniczny pod nr 74/ 84 07 351.

 

Pliki do pobrania: (pobierz)

  1. Wniosek wraz z załącznikami

  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Metryka strony

Data publikacji 26.10.2015
Data modyfikacji 26.10.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Sudora
Liczba wejść: 619