Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

22.04.2016 - Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z niepełnosprawnościami

 

 

 

 

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 25.04.2016r. rozpoczyna nabór wniosków na staż, który trwać będzie do dnia 20.05.2016r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

       Źródłem finansowania powyższego będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

        Nabór adresowany jest do osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Wnioskowana przez Organizatora liczba bezrobotnych należących do w/w grupy nie może być wyższa niż 3 osoby.

 

     Pracodawcy ubiegający się o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego z niepełnospraw-nościami może jednocześnie otrzymać dodatkowe wsparcie poprzez możliwość złożenia dodatkowego wniosku dot. stażu dla bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy (poza projektem) w liczbie nieprzekraczającej ilości wnioskowanych bezrobotnych z niepełno-sprawnościami bez wymaganej efektywności zatrudnienia.

 

I. Warunki naboru wniosków:

 1. Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.

 2. U organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 3. Maksymalny okres stażu nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy z tym, że termin zakończenia stażu nie może być późniejszy niż 30.11.2016r.

 

II. Kryteria oceny wniosków:

Podczas oceny wniosków Urząd kierować się może w szczególności:

 1. Wywiązaniem się przez organizatora stażu z warunków umów o organizację staży realizowanych w ostatnim roku od dnia wpływu wniosku w obecnym naborze, a w szczególności z:

a) efektywności zatrudnienia bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu,

b) przestrzegania terminowości przedkładania w Urzędzie listy obecności bezrobotnego, badań lekarskich, dokumentu poświadczającego przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz oświadczenia bezrobotnego poświadczającego zapoznanie z programem stażu.

 1. Złożonym zobowiązaniem do zatrudnienia po stażu wnioskowanej liczby bezrobotnych z niepełnosprawnościami na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu stażu, z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 2. Wielkością dotychczas otrzymanego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w roku bieżącym.

 3. Rodzajem umiejętności nabywanych przez bezrobotnego podczas stażu w kontekście ich przydatności na rynku pracy określone w programie stażu.

 

III. Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków:

 1. Złożone przez organizatorów wnioski podlegać będą ocenie dokonywanej przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 2. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora.

 4. Wnioski z kandydatami, którzy pozostawali w zatrudnieniu u organizatora stażu przez dowolny okres w ostatnim roku będą rozpatrywane negatywnie.

 5. Do odbycia stażu nie będą kierowani bezrobotni, którzy z organizatorem stażu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu.

 6. Wnioski organizatorów stażu, którzy prowadzą działalność związaną z handlem obwoźnym jak i wnioski o zorganizowanie stażu na stanowisku kierowca będą rozpatrywane negatywnie.

 7. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia negatywnie wniosku na proponowane stanowisko pracy, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy bez udziału środków publicznych.

 8. W sytuacji wskazania we wniosku przez Organizatora kandydata nie spełniającego wymagań naboru, zostanie Organizatorowi zaproponowana możliwość kierowania osób bezrobotnych zgodnie z zasadami naboru. Niewyrażenie zgody przez Organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 9. W sytuacji braku w ewidencji osób bezrobotnych spełniających wymogi stawiane przez organizatora określone we wniosku o zorganizowanie stażu, organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość zmiany wymagań, o których mowa wyżej celem dokonania rekrutacji przez tut. Urząd. Niewyrażenie zgody organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 10. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega, że w sytuacji, gdy Organizator nie dokona naboru kandydata z grupy bezrobotnych z niepełnosprawnościami oraz nie zawrze umowy z Urzędem o organizację stażu dla tych osób i ww. bezrobotny nie rozpocznie stażu w terminie wskazanym w ww. umowie, Urząd nie przystąpi do zawarcia umowy dla bezrobotnych w ramach dodatkowego wsparcia poza projektem.

 11. Wnioski złożone jedynie w ramach dodatkowego wsparcia poza projektem bez równoczesnego złożenia wniosku w ramach ww. projektu będą rozpatrywane negatywnie.

 12. Wnioski niekompletnie, nieczytelnie wypełnione oraz wnioski bez wymaganych załączników, czy też złożone na nieobowiązujących formularzach i niespełniające warunków naboru ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu będą rozpatrzone negatywnie.

 13. Wnioski złożone w okresie naboru ponad ilość środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu, oraz po terminie naboru, będą rozpatrzone odmownie.

 

IV. Konsekwencje wynikające z braku zatrudnienia po stażu:

W przypadku niewywiązania się z zatrudnienia osoby(ób) bezrobotnej(ych) z niepełnosprawnościami po zakończeniu stażu na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na okres 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, organizator zobowiązany będzie do zwrotu stypendiów oraz składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres odbywania stażu (według obecnie obowiązujących stawek jest to kwota: 1.281,16 zł za jeden miesiąc / za jednego bezrobotnego tj. za 6-cio miesięczny staż kwota zwrotu stanowić będzie około 7.686,96 zł).

 

Ewentualne pytania dotyczące ogłoszonego naboru można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, 84 – 07 – 312, pok. 116.

 

W obecnym naborze obowiązują dwa rodzaje wniosków:

a) wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych z niepełnosprawnościami współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)”,

 

b) wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy (poza projektem).

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 22.04.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Renata Weselak
Wydział Instrumentów Rynku Pracy
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 532