Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25.04.2018 - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

   Uprzejmie informujemy, że tut. Urząd rozpoczyna z dniem 27.04.2018r. nabór wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie adresowanych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

   Bon ten przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli za wykonywanie pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

   Nabór trwać będzie do dnia 04.05.2018r. Urząd zastrzega możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

   Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne do 30 roku życia do kontaktu ze swoimi doradcami klienta, którzy ocenią zasadność i potrzebę aktywizacji przy udziale w/w bonu w oparciu o opracowany z klientem Indywidualny Plan Działania.

   Wszelkie pytania w zakresie możliwości pozyskania wniosku dotyczącego wydania powyższego bonu prosimy kierować odpowiednio do swoich doradców klienta w Wałbrzychu i Oddziałach Powiatowego Urzędu Pracy.

   Pytania w tym zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/840 73 67, 68, pokój 107


 

Wałbrzych, dnia 25.04.2018r.


 


 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 25.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 88