Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

06.06.2018r. - Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (pliki do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 11.06.2018r. do dnia 11.07.2018r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą wielkość posiadanych środków.

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w ramach niniejszego źródła finansowania, bądź innego będącego w dyspozycji Urzędu wniosek nie będzie podlegać rozpatrzeniu i zostanie przełożony do spraw nieaktualnych.

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie około 13 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, opiekunów osoby niepełnosprawnej oraz poszukujących pracy absolwentów. Na zgłaszane we wnioskach miejsca pracy preferowane będą osoby pozostające w rejestrach Urzędu powyżej 6 miesięcy.

Podmiot może wnioskować łącznie w ramach niniejszego naboru na nie więcej niż 1 stanowisko pracy. Nadto maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy, z uwagi na ograniczone środki pozostające
w dyspozycji Urzędu, może wynosić do 18 000,00 zł brutto.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 105, tel. 74/84 07 381.

 

 

Metryka strony

Data publikacji 06.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Gajdamowicz
Liczba wejść: 106