Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
03 lutego 2011

03.02.2011 - Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 01.02.2011r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, wobec powyższego nowe brzmienie uzyskują niektóre z obowiązujących przepisów.

 

PRAGNIEMY PAŃSTWA POINFORMOWAĆ

O ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.02.2011r.

 

Zmianie ulegnie okres pozbawienia statusu osoby bezrobotnej w związku z niestawiennictwem w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

 

W chwili obecnej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy.

 

Od dnia 01.02.2011r. osoba bezrobotna, która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okresy wskazane poniżej w zależności od liczby niestawiennictw, tj:

 

  • 120 dni w przpadku pierwszego niestawiennictwa,

  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego.

 

Nowe brzmienie otrzymuje również art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i istytucjach rynku pracy zgodnie z którym, osoba bezrobotna pozostająca niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 – dniowego.

(podstawa prawna: art.1 pkt 14 lit a Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw; Dz. U. Nr 257, poz. 1725).

 

Nowe brzmienie otrzymał również przepis dotyczący obowiązku przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby.

W chwili obecnej, osoby bezrobotne, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązane do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach – druk ZUS ZLA (L4). Nieprzedstawnienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Od dnia 01.02.2011r. osoby bezrobotne, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego obowiązani są do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby, a także opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami, tj: ZUS ZLA (L4).

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie będzie skutkować pozbawieniem statusu osoby bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

(podstawa prawna: art. 1 pkt 40 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw; Dz. U. Nr 257, poz. 1725)

 

Od 01.02.2011r. bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszenia pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

(podstawa prawna: art. 1 pkt 38 lit c Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw; Dz. U. Nr 257, poz. 1725)

Ponadto tut. Urząd informuje, że tekst jednolity ustawy w brzmieniu obowiązującym od

1 lutego 2011r. dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 5b oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl.

 

Wszelkich informacji udzielą Państwu Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.

Metryka strony

Data publikacji 03.02.2011
Data modyfikacji 17.06.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Bukała
Liczba wejść: 2564