Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XXXIX/65/06

Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 21.08. 2006r.

S T A T U T

Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, zwany dalej Urzędem Pracy, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz. 1001 ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),

3) ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm),

4) innych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Urząd Pracy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 3.

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Wałbrzych.

2. Siedziby oddziałów zamiejscowych Urzędu znajdują się w miastach: Walim, Głuszyca,Boguszów- Gorce i Mieroszów.

3. Oddziały zamiejscowe i punkty przyjęć mające siedziby w gminach powiatu powołujei odwołuje Dyrektor w miarę potrzeb i możliwości.

Rozdział II

Cel i zadania Urzędu Pracy

§ 4.

Celem działania Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz  aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy.

§ 5.

Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział III

Struktura zarządzania i zadania dyrektora Urzędu Pracy

§ 6.

1. Urzędem Pracy kieruje Dyrektor- zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.

2. Powołania i odwołania Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów dokonuje Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.

3. Dyrektor Urzędu Pracy w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 7.

Do zakresu działania Dyrektora Urzędu Pracy należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu pracy oraz kierowanie jego działalnością,

2) składanie w imieniu Urzędu Pracy oświadczeń woli związanej z prowadzeniem bieżącej działalności, a w szczególności do:

a) zawierania umów cywilno-prawnych,

b) działania i występowania przed sądami i innymi organami,

c) udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym procesowych, mających na celu realizację zadań wykonywanych przez powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

d) dysponowania przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi w wysokości przyznanej dotacji na realizację zadań ustawowych Urzędu,

3) wydawania zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych,

4) reprezentowanie Urzędu Pracy na zewnątrz.

§ 8.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony

przez Dyrektora Urzędu Pracy i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Urzędu Pracy

§ 9.

1. Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Pracy jest roczny plan finansowy.

3. Urząd Pracy prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§ 11.

Zmiany w treści Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia 

Metryka strony

Data publikacji 27.02.2008
Data modyfikacji 06.03.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamila Danielewicz
Autor : Kamila Danielewicz
Liczba wejść: 4865