Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PROGNOZA TRENDÓW ZMIAN GOSPODARCZYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM NA LATA 2010-2020 – PROJEKT BADAWCZY


 

        Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu realizuje projekt w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 8 – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Planowany termin zakończenia umowy partnerskiej – 31 grudzień 2009r.


 

Grupa i cel projektu

       Celem projektu jest stworzenie regionalnego/lokalnego systemu analizy rynku pracy oraz opracowanie na jego potrzeby diagnozy monitorowania zmian na regionalnym/lokalnym rynku pracy, co pozwoli na wielowymiarową analizę i ewaluację tego kluczowego obszaru polityki powiatowej oraz pozyskanie informacji na temat rynku pracy powiatu wałbrzyskiego i prognoz rozwojowych oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorców, aby zgodnie z Dolnośląską Strategią Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego przewidywać zmiany zachodzące na regionalnym rynku pracy. Projekt zakłada badanie przedsiębiorców oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 

Co oferuje projekt?

  • stworzenie modelu zarządzania informacją dla instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki regionalnej i uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących rynku pracy i jego otoczenia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji dot. rynku ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju powiatu wałbrzyskiego,

  • opracowanie zestawu propozycji i rozwiązań metodologicznych umożliwiających przepływ i wymianę informacji między instytucjami rynku pracy w wymiarze lokalnym i/lub regionalnym,

  • stworzenie kompleksowej „Mapy powiatowego rynku pracy” zawierających 7 „map” dla każdej gminy należącej do powiatu. Mapa ta będzie syntetycznym i prognostycznym opracowaniem, które w sposób precyzyjny opisywać będzie stan lokalnego/regionalnego rynku pracy i jego społeczno - gospodarczego otoczenia,

  • rozwój współpracy partnerskiej, poprzez m.in.: stworzenie wspólnej strategii i szczegółowego programu współpracy, badania rynku pracy (pracodawców i pracobiorców, osób bezrobotnych), standaryzacja świadczonych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, oraz studia i analizy związane z rozwojem współpracy partnerskiej oraz nowymi inicjatywami rynku pracy.

Metryka strony

Data publikacji 02.12.2009
Data modyfikacji 14.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 1898