Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentom Klubów Integracji Społecznej (KIS) lub poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

 • Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

 • Absolwent CIS lub absolwent KIS, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),

 • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 48 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Wielkość dofinansowania określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie 25.533,54 zł (według stanu na dzień 01.12.2017 r.).

Wsparcie w formie dofinansowania stanowi pomoc de minimis z wyłączeniem krajowego transportu osób taksówkami i jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć - we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo miejsce prowadzenia działalności Powiatowym Urzędzie Pracy - wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wniosek o dofinansowanie zostaje uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS złożył oświadczenie o:

 • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie dotyczy poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych);

 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;

 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • złożył zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis;

 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a powiatowy urząd pracy dysponuje środkami na jego sfinansowanie;

 • wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Dodatkowo w okresie 12 miesięcy bezpśrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy (nie dotyczy poszukujacyc pracy opiekunów osób niepełnosprawnych);

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie (nie dotyczy poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych);

 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie (nie dotyczy poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych).

W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie.

Podstawa prawna:

Kontakt:

Wydział Programów Rynku Pracy, pokój 203, tel. 74/8407384 lub pokój 204, tel. 74/8407395.

 

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu,absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dofinansowaniem wraz z załącznikami.

Metryka strony

Data publikacji 02.02.2015
Data modyfikacji 15.02.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 68308