Pożyczka szkoleniowa

O pożyczkę szkoleniową ubiegać się mogą:

1. osoba bezrobotna,

2. osoba poszukująca pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe,

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w przepisach Ustawy.

3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Pożyczka szkoleniowa:

 • udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej na podstawie umowy zawartej z urzędem,

 • koszty szkolenia finansowane są do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy,

 • udzielana jest w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

 • jest nieoprocentowana,

 • wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach,

 • okres spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia,

 • w przypadku wykorzystania pożyczki szkoleniowej na inne cele niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka szkoleniowa podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi,

 • odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11 lub pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014.667).

Metryka strony

Data publikacji 11.03.2009
Data modyfikacji 06.12.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 3002