Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

 • osoba bezrobotna.
 • poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • student ostatniego roku studiów.

Jeśli chciałbyś otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być wyżej wymienioną osobą, która:

 • nie była karana w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie jest zatrudniona lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziła działalności gospodarczej,
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów,
 • zobowiąże się do:
 • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
 • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
 • poddania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
 • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania umowy.

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby spełniające powyższe warunki, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanej osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz po przedstawieniu zabezpieczenia pranego spłaty bądź zwrotu udzielonej pożyczki- weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć u pośrednika finansowego działającego w ramach danego obszaru, terytorialnie właściwemu ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa  Krajowego.

Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki trwa 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych możesz otrzymać pożyczkę w wysokości do 100% kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /art.61e-61x/.

Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń  w ramach Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie  w starcie II”

 

Metryka strony

Data publikacji 02.12.2014
Data modyfikacji 02.12.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 13535