Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną

  1. Osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia urząd może na wniosek takiej osoby, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 6 w wysokości uzgodnionej, nie wyżej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  2. Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy.

  3. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 6 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

  4. Na wniosek osoby urząd może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

  5. Na zasadach określonych powyżej może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

  6. Osobie, która z własnej winy przerwie zatrudnienie u pracodawcy, wykonywanie innej pracy zarobkowej, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie nie przysługuje refundacja kosztów opieki począwszy od miesiąca, w którym przerwała udział we wskazanej formie pomocy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.)


 

Metryka strony

Data publikacji 21.01.2013
Data modyfikacji 10.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 10769