Stypendium z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych

Stypendium z tytułu dofinansowania do kosztów studiów podyplomowych

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.). Osobom poszukującym pracy i pracownikom w wieku do 45 lat i powyżej, osobom wykonującym inną pracę zarobkową lub prowadzącym działalność gospodarczą, którym Starosta przyznał dofinansowanie studiów podyplomowych stypendium, o jakim mowa powyżej nie przysługuje.

Uczestnikowi studiów, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Ubezpieczeniu ze środków Funduszu Pracy podlega osoba, o jakiej mowa powyżej z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie. 

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści ds rozwoju zawodowego w pokojach 9, 10 i 11 oraz pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/840-73-86 lub 74/ 840-73-51.

Metryka strony

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 06.12.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 3704