Ubezpieczenie zdrowotne

  1. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. renty rodzinnej).

  2. Bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych i bezrobotny pobierający stypendium podlegają (niezależnie od ubezpieczenia zdrowotnego) obowiązkowi ubezpieczenia społecznego: emerytalnemu, rentowemu (wypadkowemu w przypadku bezrobotnych pobierających stypendium) od dnia nabycia do dnia utraty prawa do ww. świadczeń.

  3. Powiatowy Urząd Pracy jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowania z ubezpieczeń w terminie siedmiu dni od dnia powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia oraz zgłosić zmianę danych ubezpieczonego lub członka jego rodziny w terminie siedmiu dni od zaistnienia tych zmian. W związku z tym PUP sporządza i przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty zgłoszeniowe. Bezrobotny powinien sprawdzić dane zawarte w dokumencie zgłoszeniowym, zgłosić niezwłocznie zmianę danych.

  4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez PUP ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

  5. Członek rodziny oznacza to następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  • małżonka,

  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Metryka strony

Data publikacji 21.01.2013
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 6949