23 września 2008

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania - z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów przejazdu i zakwaterowania w 2013r te formy aktywizacji nie będą realizowane.

 ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

               
Na podstawie art.45 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie  zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym  poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Starosta na mocy art.45 ust.5 może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Zgodnie z w/w przepisami koszty przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być zwracane tylko bezrobotnym. Z uwagi, iż osoby, które zawarły kontrakt socjalny zgodnie z art.33 ust.4 pkt 2b w/w ustawy tracą status bezrobotnego, nie przysługuje im możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wnioski o zwrot kosztów są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu kosztów przejazdu osobom, które podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową, odbywanie stażu, wykonywanie prac społecznie użytecznych poza miejscem zamieszkania wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 08.04.2009r.

ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Na podstawie art .45 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Sarosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  •  mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową,    odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.                       

W/w realizuje Wydział Instrumentów Rynku Pracy pokój 107 tel. 074/84-07-367, pokój 105 tel. 074/84-07-365

Metryka strony

Data publikacji 23.09.2008
Data modyfikacji 15.03.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 2500