Bon szkoleniowy

KOMU MOŻNA PRZYZNAĆ BON SZKOLENIOWY?

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna: która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,

  • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,

  • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

KTO OKREŚLA WARTOŚĆ ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI BONU?

Termin ważności bonu oraz jego wartość określa Urząd. Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone poniżej, musi pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.

JAKIE KOSZTY MOŻNA POKRYĆ Z BONU SZKOLENIOWEGO?

W ramach bonu szkoleniowego Urząd finansuje bezrobotnemu koszty:

 

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 

  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 

  • przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150zł. - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150zł. do 200zł. - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 

  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wpłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550zł. - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550zł. do 1100zł. - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c) powyżej 1100zł. do 1500zł. - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11 lub pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667)

Metryka strony

Data publikacji 19.11.2014
Data modyfikacji 06.12.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Sudora
Liczba wejść: 2047