Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiajacych uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

O sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji ubiegać się mogą:

1. osoba bezrobotna,

2. osoba poszukująca pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe,

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkowa lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w przepisach Ustawy.

3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub prowadzące działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.
Zasady finansowania kosztów egzaminu/uzyskania licencji:

 • finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji dokonywane jest na wniosek osoby uprawnionej,

 • wnioskodawca winien uzasadnić celowość sfinansowania przez Starostę kosztów egzaminu/uzyskania licencji,

 • koszty egzaminu/uzyskania licencji finansowane są z Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Starosta zawiera z osobą uprawnioną umowę na finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji,

 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu, koszty kolejnego egzaminu osoba uprawniona pokrywa we własnym zakresie.

Zwrot kosztów dojazdu: Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11 oraz pod numerami telefonów 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014.667).

 

Metryka strony

Data publikacji 12.03.2009
Data modyfikacji 06.12.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 2001