Studia Podyplomowe

O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ubiegać się może:

 1. osoba bezrobotna,

 2. osoba poszukująca pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe,

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w przepisach Ustawy.

3. pracownik, osoba wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych:

 • udzielane jest na wniosek osoby uprawnionej na podstawie umowy zawartej z Urzędem,

 • Starosta może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia,

 • w przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich zakończenia,

 • bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.2013. 674 z późn. zm.). Osobom poszukującym pracy, pracownikom i osobom w wieku 45 lai i powyżej, wykonującym inną pracę zarobkową lub prowadzącym działalność gospodarczą, którym Starosta przyznał dofinansowanie studiów podyplomowych stypendium o jakim mowa powyżej nie przysługuje,

 • uczestnikowi studiów, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów,

 • uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony,

 • ubezpieczeniu ze środków Funduszu Pracy podlega osoba o jakiej mowa powyżej z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11 lub pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Szczegółowe zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych określa Regulamin w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 21.01.2015r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014.667).

 

 

Metryka strony

Data publikacji 19.02.2010
Data modyfikacji 06.12.2016 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 4143