Obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie mają obowiązek:

 1. Aktywnego poszukiwania zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

 2. Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

 3. Zwrotu otrzymanego zasiłku, stypendium lub innego świadczenia pieniężnego finansowanego z Funduszu Pracy w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał stosownych potrąceń.

 4. Zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

 5. Powiadomienia urzędu pracy w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w urzędzie w wyznaczonym terminie. Osoba, która nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie powiadomi urzędu w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa traci status bezrobotnego na okres:

 • 120 dni – pierwsze niestawiennictwo,

 • 180 dni – drugie niestawiennictwo,

 • 270 dni – trzecie i każde kolejne niestawiennictwo.

 1. Dokumentowania niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, obowiązkowo na drukach ZUS ZLA (L-4) niezależnie od posiadania bądź braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego m.in. w przypadku nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku, o którym mowa powyżej lub pozostawania niezdolnym do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni.

 2. Zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 3. Poinformowania urzędu pracy o wyjeździe za granicę, poza miejsce zamieszkania lub pozostawaniu w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił urząd pracy (przed wyjazdem). Za ten okres zasiłek nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

 4. Składania oświadczeń pod odpowiedzialnością karną o uzyskanych przychodach w terminie 7 dni od ich uzyskania.

 5. Poinformowania urzędu pracy w ciągu 7 dni o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu, zmianie danych zawartych w karcie rejestracyjnej (np. zmiana nazwiska, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, kwalifikacji itp.). Osoba bezrobotna, która zmieniła miejsce zamieszkania skutkujące zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, obowiązana jest powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, oraz zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).


 

Metryka strony

Data publikacji 21.01.2013
Data modyfikacji 12.07.2017 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 11128