Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały następujących dokumentów:

  1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
  • osoba nie posiadająca dowodu osobistego przedkłada poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego.
  1. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  2. Świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień.

  3. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
  4. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz 1299).
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).


 

Metryka strony

Data publikacji 23.01.2013
Data modyfikacji 12.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 8980