14.02.2018 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór w ramach PO WER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III) do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przypominamy, iż pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zaliczonych do określonych grup bezrobotnych, tj.: długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, pozostałych (nie należących do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach).

Za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres:

  • ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 roku życia oraz
  • ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku powyżej 25 roku życia.

Natomiast za osobę o niskich kwalifikacjach, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, uznaje się osobę posiadającą wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne.

Nabór wniosków trwać będzie od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem możliwości jego:

  • skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu,
  • zamknięcia dla określonych grup w sytuacji przekroczenia ilości osób w poszczególnych grupach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalna wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi 20.000,00 zł.

Projekt przewiduje, że udzielone wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Zainteresowani samozatrudnieniem skorzystają z usług doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 14.02.2018
Data modyfikacji 01.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Agnieszka Matysiak
Liczba wejść: 577