14.02.2018 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór w ramach RPO

Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV) do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Natomiast za osobę o niskich kwalifikacjach, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, uznaje się osobę posiadającą wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji. Ponadto część bezrobotnych stanowić będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich, tj. przebywające na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Na terenie działania tutejszego PUP do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.

Nabór wniosków trwać będzie od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem możliwości jego:

  • skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu,
  • zamknięcia dla określonych grup w sytuacji przekroczenia ilości osób w poszczególnych grupach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalna wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi 20.000,00 zł.

Projekt przewiduje, że udzielone wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Zainteresowani samozatrudnieniem skorzystają z usług doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 14.02.2018
Data modyfikacji 01.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Agnieszka Matysiak
Liczba wejść: 813