23.02.2018 - Bon szkoleniowy - Nabór wniosków wśród osób w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o finansowanie kosztów szkolenia w ramach bonów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”.

Program adresowany jest do 5 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzi NEET1), w tym należących do niżej wymienionych grup:

GRUPA BEZROBOTNYCH

(tzw. grupa wiodąca)

Liczba osób bezrobotnych planowana do aktywizacji

Ogółem

w tym kobiet

osoby długotrwale bezrobotne2)

1

-

osoby o niskich kwalifikacjach3)

3

-

osoby pozostałe tj. takie które nie należą do ww grup oraz grupy osób niepełnosprawnych

1

-

 

 1. osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba nie szkoli się, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET zostanie zweryfikowane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 2. osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat, oraz osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

 3. osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne (do ww. grupy nie kwalifikuje się osób o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym).

W bieżącym roku uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby bezrobotne, które były już uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w 2017 roku.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie udzielane jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania bonu szkoleniowego (Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017r. wyniosło 4.516,69 zł. i obowiązywać będzie w okresie od 01.03.2018r. do 31.05.2018r.)

 

Jeżeli wsparcie przekracza wartość bonu osoba bezrobotna może współfinansować koszty szkolenia, o które wnioskuje.

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym Urząd może sfinansować:

 • koszty szkolenia należne instytucji szkoleniowej – wpłata na konto realizatora usługi po zakończonym i rozliczonym szkoleniu,

 • koszty przejazdu na szkolenie – wpłata w formie ryczałtu na konto właściciela bonu na podstawie oszacowanych przez wnioskodawcę kosztów, w wysokości:

  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 • koszty zakwaterowania – wypłata w formie ryczałtu na konto właściciela bonu, na podstawie oszacowanych przez wnioskodawcę kosztów w wysokości:

  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

  • powyżej 1100 zł do 1500zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 • koszty niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań, z którym Urząd posiada umowę o realizację badań.

O podziale środków na realizację poszczególnych kosztów składających się na bon szkoleniowy współdecyduje właściciel bonu.

 

Poniżej prezentujemy pozostałe zasady oraz ścieżkę naboru wniosków:

Zasady i ścieżka naboru wniosków

Kto może uzyskać wsparcie?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej, która na dzień udzielenia wsparcia nie ukończy 30 roku życia,

 • której przypisany został II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach wsparcie w niniejszym zakresie mogą uzyskać osoby bezrobotne, którym przypisano I profil pomocy,

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • która uzasadni potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, uruchomienia działalności gospodarczej w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

Jak można uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, żeby złożyć wniosek o przyznanie bonu?

Projekt przewiduje trzy możliwości uzasadnienia potrzeby udzielenia tej formy pomocy, na którą składa się:

 1. DEKLARACJA ZATRUDNIENIA PRACODAWCY – o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy (Pobierz oświadczenie),

  lub

 2. uzasadnienie celowości ukończenia szkolenia, które swoim zakresem obejmuje uzyskanie kwalifikacji w zawodzie deficytowym - zgodnie z barometrem zawodów na 2018r. (Pobierz uzasadnienie)

  lub

 3. oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia, które swoim zakresem obejmuje uzyskanie kwalifikacji z zawodzie deficytowym – zgodnie z barometrem zawodów na 2018r. (Pobierz oświadczenie)

Wykaz kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w ramach zawodów deficytowych, które w przypadku uzasadnienia nr 2 lub 3 podlegać będą finansowaniu przez Urząd, zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia (informacja zamieszczona pod treścią ogłoszenia).

Kto wybiera realizatora szkolenia?

Osoba bezrobotna decyduje o wyborze realizatora usługi szkoleniowej, od którego winna pozyskać ofertę szkoleniową. (Pobierz wzór oferty)

UWAGA!

Realizator usługi szkoleniowej musi posiadać aktualny na rok 2018 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Czy wszystkie szkolenia podlegają finansowaniu?

Nie będą podlegać finansowaniu w ramach projektu szkolenia z zakresu nauki języków obcych oraz kursy dla kandydatów na kierowców kat. B.

W przypadku szkoleń dla kierowców samochodów ciężarowych lub kierowców autobusu przyjęto założenie, że:

 • bezwzględnie wymagana jest deklaracja zatrudnienia od potencjalnego pracodawcy,

 • finansowaniu podlegają jedynie szkolenia doskonalące dla kierowców np.:

  • w sytuacji gdy osoba posiada prawo jazdy określonej kategorii, wówczas istnieje możliwość sfinansowania przez Urząd odpowiedniego szkolenia z zakresu przewozu rzeczy lub osób,

  • w sytuacji gdy osoba posiada uprawnienia w zakresie przewozu osób lub rzeczy, wówczas Urząd może sfinansować odpowiedni kurs dla kandydatów na kierowców określonej kategorii prawa jazdy,

  • w sytuacji gdy osoba posiada uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy oraz prawo jazdy kat. C, wówczas Urząd może sfinansować kurs dla kandydatów na kierowców kategorii C+E.

Co należy zrobić, żeby złożyć wniosek o przyznanie bonu?

Zgłosić się do specjalisty ds rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (pokój 10, parter) i przedstawić:

 • ofertę szkoleniową pozyskaną (zgodnie ze wzorem Urzędu) od realizatora szkolenia

  oraz

 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy (zgodnie ze wzorem Urzędu)

Na postawie przedstawionych dokumentów specjalista ds rozwoju zawodowego:

 •  zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia, w tym w ramach realizowanego projektu,
 • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,
 • wyda osobie bezrobotnej wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • ustali z osobą bezrobotną w jakim terminie najpóźniej (tj. od daty wydania wniosku) winna zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do doradcy klienta celem uzyskania opinii dotyczącej zasadności objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia.

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który wyda opinię dotyczącą zasadności objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach usługi.

Zasady rozpatrywania wniosków.

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • oceny realnych szans na podjęcie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej, najpóźniej do 2 miesięcy od zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

 • opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz założeń realizowanego projektu,

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia – wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności odbycia badań lekarskich/psychologicznych w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu, jeżeli wymaga tego np. specyfika pracy,

  • poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia wniosku,,

  • wydanie bonu wnioskodawcy, któremu finansowane będzie podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych,

  • objęcie wnioskodawcy przez doradcę zawodowego usługą informacji zawodowej.

Jak realizowana jest forma wsparcia?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (pokój 10, parter),

 • na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → „Bon szkoleniowy” (czytaj więcej).

Dokumenty do pobrania

Istnieje możliwość pobrania ww. dokumentów na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego pok. 10 (parter).

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku jeśli:

 • prognozowany koszt obsługi szkolenia wskazanego przez osobę bezrobotną przekroczy założony przez Urząd próg finansowania wsparcia dla założonej grupy osób bezrobotnych w ramach projektu, w tym również w ramach pojawiających się oszczędności w projekcie,

 • zagospodaruje w całości środki przeznaczone na obsługę szkoleń w ramach projektu,

 • wnioskodawca nie zdecyduje się na współfinansowanie kosztów obsługi szkolenia, które będą przekraczały wartość bonu,

 • na dzień udzielenia wsparcia osoba bezrobotna ukończy 30 rok życia,

 • na etapie podpisania przez osobę bezrobotną oświadczenia o przystąpieniu do projektu (oświadczenie będzie podpisane po wyłonieniu instytucji szkoleniowej) Urząd ustali, że osoba bezrobotna nie należy już do grupy wiodącej dla projektu, która określona zostanie dla niej na etapie przyjęcia wniosku do realizacji,

 • lista kandydatów zostanie już w pełni zagospodarowana lub jeśli osoba wnioskująca o aktywację nie będzie przynależeć do grupy wiodącej, dla której zgodnie do przyjętych założeń projektowych zabezpieczona została określona liczba miejsc na ww. liście,

 • pracodawca przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej na stanowisku kierowcy wymaga bezwzględnie posiadania przez nią karty kierowcy (dotyczy szkoleń dla kierowców),

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia nie zaakceptuje programu oraz efektów szkolenia i/lub nie złoży w oznaczonym przez Urząd terminie oferty zatrudnienia, która dotyczy wnioskodawcy,

 • oczekiwane przez osobę bezrobotną szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30.11.2018r. i rozliczone finansowo z wykonawcą usługi szkoleniowej najpóźniej do dnia 21.12.2018r.

Metryka strony

Data publikacji 23.02.2018
Data modyfikacji 24.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 89