Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14.05.2018 - Szkolenia indywidualne - nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) dla osób w wieku powyżej 45 roku życia

Informujemy, że z dniem 15.05.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób w wieku 45 lat i powyżej.

W ramach programu pn. „Powiew świeżości pomoc w zakresie sfinansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) adresowana jest do 3 osób w wieku powyżej 45 roku życia.

W ramach programu Urząd sfinansuje szkolenie:

POD DEKLARACJĘ ZATRUDNIENIA

Prognozowana grupa do aktywizacji

 • do wysokości 8.000,00 zł.

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej na:

  • umowę o pracę lub,

  • umowę o dzieło lub,

  • umowę zlecenie,

  • okres co najmniej 30 dni

(Pobierz oświadczenie)

2

BEZ DEKLARACJI ZATRUDNIENIA

1

 • do wysokości 5.000,00 zł.

POD POTRZEBY DOTYCZĄCE SAMOZATRUDNIENIA

 • do wysokości 5.000,00 zł.

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.

  (Pobierz oświadczenie)

W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego przez Urząd rozpoznania rynku koszt szkolenia przekroczy wskazane powyżej kwoty, wnioskodawca może współfinansować koszt szkolenia, o które zabiega.

Poniżej prezentujemy pozostałe zasady i ścieżkę naboru wniosków:

Zasady naboru wniosków

Gdzie można pobrać wniosek?

 • u specjalisty ds rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (pokój 10, parter), który:

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,

  • ustali z osobą bezrobotną w jakim terminie najpóźniej (tj. od daty wydania wniosku) winna zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do doradcy klienta celem uzyskania opinii dotyczącej celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na wiek tj. w wieku 45 lat i powyżej,

 • której przypisany został II profil pomocy,

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • która uzasadniła potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, uruchomienia działalności gospodarczej w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem i sporządzi opinię do wniosku dotyczącą zasadności objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia,

  • ustali z wnioskodawcą w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD) ścieżkę aktywizacji po zrealizowanej usłudze,

  • przekaże wniosek do kancelarii celem jego rejestracji, a następnie jego dalszej oceny.

Zakres wsparcia

Nie będą podlegać finansowaniu w ramach programu szkolenia z zakresu nauki języków obcych oraz kursy dla kandydatów na kierowców kat. B.

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia może wskazać tylko jeden kierunek szkolenia, który swoim zakresem może obejmować kilka modułów.

 

W przypadku szkoleń dla kierowców bezwzględnie wymagana jest deklaracja zatrudnienia od potencjalnego pracodawcy.

 

Urząd zastrzega, że w przypadku braku dokumentu, o jakim mowa powyżej wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu i przekazany zostanie do spraw nieaktualnych.

Zasady rozpatrywania wniosków

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej, najpóźniej do 2 miesięcy od zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

UWAGA!

Opinia doradcy klienta będzie miała zasadnicze znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku.

 • opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz z założeń realizowanego programu,

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia – wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności skierowanie na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu, jeżeli wymaga tego np. specyfika pracy,

 • pisemne poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

Ważne informacje

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu szkolenie.

W ramach realizowanych szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym sfinansowany będzie pierwszy egzamin. Każdy kolejny egzamin poprawkowy osoba bezrobotna będzie zobowiązana do opłacenia w ramach własnych środków finansowych.

W przypadku szkoleń dla kierowców Urząd, nie refunduje kosztów związanych z wydaniem prawa jazdy oraz odbycia po raz kolejny niezbędnych do wydania w/w dokumentu badań lekarskich.

Jak realizowana jest usługa?

 • Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń ( pokój nr 10, parter),

 • na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Szkolenia” (czytaj więcej)

Dokumenty do pobrania

 • Załącznik Nr 1 do wniosku o szkolenie indywidualne - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej (Pobierz oświadczenie)

 • Załącznik Nr 2 do wniosku o szkolenie indywidualne - Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (Pobierz oświadczenie)

Istnieje możliwość pobrania ww. dokumentów na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego - pok. 10 (parter).

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku jeśli:

 • prognozowany koszt obsługi szkolenia wskazanego przez osobę bezrobotną przekroczy założony przez Urząd próg finansowania wsparcia w ramach programu, w tym również w ramach pojawiających się oszczędności w programie,

 • zagospodaruje w całości środki przeznaczone na obsługę szkoleń w ramach programu,

 • wnioskodawca po ustaleniu przez Urząd prognozowanych kosztów szkolenia nie zdecyduje się na ich współfinansowanie,

 • lista kandydatów zostanie już w pełni zagospodarowana,

 • pracodawca przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej na stanowisku kierowcy wymaga bezwzględnie posiadania przez nią karty kierowcy (dotyczy szkoleń dla kierowców),

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia nie złoży w oznaczonym przez Urząd terminie oferty zatrudnienia, która dotyczy wnioskodawcy,

 • oczekiwane przez osobę bezrobotną szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30.11.2018r. i rozliczone finansowo z wykonawcą usługi szkoleniowej najpóźniej do dnia 21.12.2018r.

Metryka strony

Data publikacji 14.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 104