Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

17.05.2018 r. - Rozpoczynamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach PO WER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”.

Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 15 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zaliczonych do określonych grup bezrobotnych, tj.: o niskich kwalifikacjach (3K i 5M), pozostałych (3K i 4M).

Za osobę o niskich kwalifikacjach, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, uznaje się osobę posiadającą wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne.

Za osoby z grupy pozostałych uważa się osoby bezrobotne, które nie należą do osób :

  • długotrwale bezrobotnych,

  • niepełnosprawnych,

  • o niskich kwalifikacjach.

Nabór wniosków trwać będzie od 21.05.2018 r. do 21.06.2018 r. z zastrzeżeniem możliwości jego:

  • skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu,

  • zamknięcia dla określonych grup w sytuacji przekroczenia ilości osób w poszczególnych grupach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Podmiot może wnioskować łącznie w ramach niniejszego naboru na nie więcej niż 1 stanowisko pracy.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy na 1 osobę (KiM) wynosi 20.000,00 zł.

Projekt przewiduje, że udzielone wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 105, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 17.05.2018
Data modyfikacji 06.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Gajdamowicz
Liczba wejść: 236