Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może  ubiegać się:                  

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony lub prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm./ lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992r, o podatku dochodowym osób prawnych /Dz.U. Z 200r., nr 54, poz. 654 z późn. zm./, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jeśli ubiegasz się o taką pomoc, możesz ją otrzymać, gdy spełnisz łącznie następujące warunki:

 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,
 • od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, upłynęło co najmniej 3 miesiące, a w przypadku pożyczkobiorców korzystających z karencji bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji,
 • nie zalegasz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie zalegasz z opłacaniem innych danin publicznych,
 • nie byłeś karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go lata kalendarzowe nie uzyskałeś pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. Euro, w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów,
 • zobowiążesz się do:
 • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
 • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
 • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania umowy.

W sytuacji, gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od otrzymania informacji, o której mowa wyżej, nie skieruje bezrobotnego spełniającego wymagania, możesz zatrudnić na utworzonym stanowisku bezrobotnego bez skierowania z urzędu pracy.

Dlaczego warto starać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać przyznana w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Jaki jest okres spłaty pożyczki?

Zobowiązany jest spłacać  pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne spłaty i zwrotu pożyczki.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /art. 46/

Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

Metryka strony

Data publikacji 02.12.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 3081