Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych w organizacjach lub instytucjach statutowozajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne ?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym

  programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły

  uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ile czasu mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Kto może zorganizować prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności

   lokalnej w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Co należy zrobić żeby zorganizować prace społecznie użyteczne?

Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina powinna do dnia 31 stycznia każdego roku sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesłać go właściwemu miejscowo Powiatowemu Urzędowi Pracy iKierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan określa w szczególności :

- rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą

  organizowane prace społecznie użyteczne, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,

- liczbę miejsc i godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,

- liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób

   uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia lokalnym programie

   pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo

   w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Następnie gmina powinna zawrzeć odpowiednie porozumienie z powiatowym urzędem pracy.

Porozumienie określa w szczególności:

- liczbę osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania

  prac społecznie użytecznych,

- liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę

  uprawnioną,

- rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą

  organizowane te prace, a w przypadku prac społecznie użytecznych wykonywanych na rzecz opiekunów osób

   niepełnosprawnych zakres codziennych obowiązków domowych wykonywanych w ramach tych prac,

   obejmujących w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych

   z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów

   higienicznych i podawania leków,

- okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę osób uprawnionych skierowanych do wykonywania

   w tych okresach prac społecznie użytecznych;

- obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie

  wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną,

- wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom

   uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dlaczego warto zorganizować prace społecznie użyteczne ?

Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemu bezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac lub 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemubezrobotnemu za każdą godzinę wykonywania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje?

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie to nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy .

Należy pamiętać także o zapewnieniu osobom uprawnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy społecznie użytecznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017r. poz.1065 z późn. zm. )

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2447 ).


 

Metryka strony

Data publikacji 09.02.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Ewa Minda
Liczba wejść: 233