Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

Dlaczego warto ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników?

Jeśli jesteś Pracodawcą lub Przedsiębiorcą i zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Kto może być skierowany do pracy w ramach umowy o refundację wynagrodzenia?

Skierowanie do pracy w ramach umowy o refundację wynagrodzenia może być skierowany bezrobotny do 30 roku życia, któremu został ustalony profil pomocy II.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawcy lub Przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres wskazany w umowie, objęty refundacją kosztów tj. 12 miesięcy oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia co najmniej 24 miesiące.

Komu refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie przysługuje?

Umowa o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie może być zawarta z Pracodawcą lu Przedsiebiorcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne?

Pracodawca lub Przedsiębiorca zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach refundacji składa w urzędzie pracy wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku zawarta zostanie umowa, w której określone będą warunki zatrudnienia osoby bezrobotnej.

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Przydatne informacje 

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będziesz do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją  bądź przed upływem okresu 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis. 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn.zm.) art. 150f

 

Metryka strony

Data publikacji 09.02.2016
Data modyfikacji 11.01.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 4202