Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Kogo należy zatrudnić aby otrzymać świadczenie aktywizacyjne?

Starosta może przyznać świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:

  • rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,

    lub

  • sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.


Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

Dlaczego warto ubiegać się o świadczenie aktywizacyjne?

Jeśli zatrudnisz jedną z wyżej wymienionych osób będziesz otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,

  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Skierowaną osobę bezrobotna powinieneś zatrudnić na okres pobierania świadczenia aktywizacyjnego, czyli na 12 lub 18 miesięcy, a dodatkowo po upłynięciu okresu pobierania świadczenia zobowiązany jesteś do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy, w przypadku gdy świadczenie otrzymywałeś przez 12 miesięcy i 9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia zobowiązany będziesz do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy utrzymasz zatrudnienie przez okres otrzymywania świadczenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, zobowiązany będziesz do zwrotu 50 proc. kwoty o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn.zm.) art.60b,

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.).

 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 16.12.2014
Data modyfikacji 22.09.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 3002