Realizacja projektu w ramach RPO WD w 2018 r.

Od stycznia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

Budżet projektu na rok 2018 to blisko 3.891,2 tys. zł (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3.307,5 tys. zł). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu.

Pomoc adresowana jest do 367 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. aktywni bezrobotni) lub II (tzw. wymagający wsparcia), należących do określonych grup bezrobotnych, tj.:

  1. niepełnosprawnych,
  2. długotrwale bezrobotnych,
  3. o niskich kwalifikacjach,
  4. powyżej 50 roku życia,
  5. kobiet.

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i dążyć będzie m.in. do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 52% wśród uczestników stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 48% mężczyźni.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji. Ponadto 13,52% wszystkich bezrobotnych stanowić będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich, tj. przebywające na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

Na terenie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.

W ramach projektu dla każdego/j z uczestników/czek zostanie skierowana konkretna oferta aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego/j uczestnika/czki. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. Stąd wszyscy uczestnicy/czki projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, skorzystają z usług pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego. Uzyskają możliwość odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Kobiety i mężczyźni zainteresowani założeniem własnej firmy będą mogli ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni będą mogli zdobyć lub podwyższyć umiejętności poprzez udział w szkoleniu indywidualnym. Uczestnicy/czki uzyskają możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, które nastąpi w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach prac interwencyjnych. Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców miasta Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego są bezpłatne.

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej na poziomie 42% łącznie dla całej grupy, do której należą: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego można znaleźć na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.rpo.dwup.pl, www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Data publikacji 16.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Agnieszka Matysiak
Liczba wejść: 52