02.10.2013 – Porozumienie w ramach projektu „Profesjonalny Urzędnik”

 

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.2 POKL pn. „Profesjonalny Urzędnik” w dniu 04 września 2013 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Na spotkaniu przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w dniu 04.09.2013 r. z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wałbrzyskiego oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zostało podpisane Porozumienie dotyczące wdrożeniu działań pn. „Model pracy” z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności z grup defaworyzowanych.

Model pracy” jako zespół działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ma na celu usprawnienie współpracy w zakresie obsługi osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności z grup defaworyzowanych, jednocześnie będących wspólnymi klientami ww. instytucji.

Zakres działań ww. Modelu obejmuje:

1. Wymianę informacji w zakresie:

  • realizowanych działań przez każdą z ww. instytucji,

  • problemów napotykanych w pracy z klientem,

  • rodzaju udzielane pomocy wspólnym klientem,

  • wspólnych inicjatyw realizowanych przez ww. instytucje lub z innymi partnerami na rzecz wspólnych klientów,

  • przekazywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu na wniosek informacji nt. wspólnych klientów z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej – SEPI

2. Wspólne działania

  • przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz klientów Stron Porozumienia,

  • dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej wspólnych klientów z uwzględnieniem komplementarności działań podejmowanych przez każdą ze Stron Porozumienia,

  • na rzecz aktywizacji wspólnych klientów z wykorzystanie usług rynku pracy.3. Monitorowanie i promowanie wypracowanego modelu.

3. Monitorowanie i promowanie wypracowanego modelu

Metryka strony

Data publikacji 02.10.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 1065