Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

 

W lipcu bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Profesjonalny urzędnikPriorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie do końca XII.2013 r. bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr PUP oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klientów PUP w szczególności osób defaworyzowanych na rynku pracy.


 

Celami szczegółowymi są:

  • utrzymanie do końca XII.2013 r. zatrudnienia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 9 pośredników pracy i 8 doradców zawodowych,

  • podwyższenie do końca XII.2013 r. kwalifikacji 16 pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą osób bezrobotnych w szczególności defaworyzowanych na rynku pracy,

  • rozpowszechnienie do końca XII.2013 r. informacji o dostępie do usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego wśród bezrobotnych w szczególności grup defaworyzowanych.

 

Grupa docelowa to 33 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, tj.: 15 pośredników pracy, 10 doradców zawodowych, 2 liderów Klubu Pracy, 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 3 inspektorów, którzy będą wykonywać pracę w ramach pełnego etatu.

Projekt zakłada, iż przy zacieśnianiu współpracy z podmiotami obsługującymi klientów PUP, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostanie określony wspólny model pracy trzech instytucji z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2011 r. do 31.12.2013 r.

Ogólna wartość projektu wynosi: 1 411 966,12 zł.

Kwota dofinansowania: 1 200 171,20 zł.

 

Projekt zgodnie z Narodową Strategią Spójności dąży do poprawy jakości kapitału ludzkiego, zaś w oparciu o Plan Działania na 2011r. służy wzmocnieniu i rozwojowi Publicznych Służb Zatrudnienia w regionie. Prowadzi do wzrostu kwalifikacji uczestników projektu, co jest spójne z celami dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla danego Priorytetu oraz zawartymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 r. Umożliwiając dostęp do szkoleń, a tym samym podnoszenia kwalifikacji realizuje politykę równych szans i koncepcje zrównoważonego rozwoju. Jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym.

Metryka strony

Data publikacji 30.08.2011
Data modyfikacji 31.08.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Dudek Lidia
Liczba wejść: 1421