Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych należących do określonych grup bezrobotnych, w tym defaworyzowanych na rynku pracy, tj. bezrobotnych w wieku 50-64 i 15-24 lata, osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz należących do pozostałych grup określonych m.in. w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 60 % wśród uczestników w/w stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 40 % mężczyźni.

Uczestniczki i uczestnicy są uprawnieni do odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie.

Kobiety i mężczyźni zainteresowani założeniem firmy otrzymają możliwość ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo wszystkie osoby w projekcie będą objęte indywidualnym planem działania realizowanym wspólnie z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego.

Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego są bezpłatne.

Informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie:

  1. stażu – tel. 74/ 84-07-338, pok. 116,

  2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 74/ 84-07-384, pok. 203 lub 74/ 84-07-395, pok. 204,

  3. indywidualnego planu działania – 74/ 84-07-343, pok. 5, 74/ 84-07-349, pok. 6, 74/ 84-07-348, pok. 7, 74/ 84-07-346, pok. 8, 74/84-07-352 pok. 14 lub 74/ 84-07-342, pok. 15.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.europa.eu.int, www.efs.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Metryka strony

Data publikacji 12.09.2012
Data modyfikacji 12.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Dudziak
Liczba wejść: 1407