Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kodeks Dobrych Praktyk w Dziedzinie Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji

Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

 

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk w Dziedzinie Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji ma na celu:

  • Wzmocnienie doradców zawodowych i pośredników pracy w zakresie świadczenia usług zgodnie z zasadą równego traktowania

  • Promocję zasady niedyskryminacji oraz przepisów prawa w dziedzinie równego traktowania

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne cechy prawnie chronione w szczególności w pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym i współpracy z pracodawcami

  • Promowanie równości w dostępie do informacji, usług oraz zatrudnienia

  • Przyczynianie się do możliwości wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów

 

  1. Pośrednik/ pośredniczka pracy/ doradca/ doradczyni zawodowa kieruje się w swojej pracy zasadą niedyskryminacji oraz stosuje w praktyce zapisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa, odnoszące się do równego traktowania.

 

2. We współpracy z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy pośrednicy pracy/ doradcy zawodowi upowszechniają wiedzę na temat Kodeksu pracy i zasady dyskryminacji.

 

3. Oferty pracy, zawierające treści dyskryminujące potencjalnych pracowników (tj. odnoszące się do ich cech prawnie chronionych) nie są przyjmowane.

 

4. Oferty pracy formułowane są w sposób neutralny, nieodnoszący się do płci pracowników lub ich innych cech prawnie chronionych. Nie wyklucza to zachęcania do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym grup zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy.

 

5. Pośrednik/ pośredniczka pracy/ doradca zawodowy wspiera pracodawcę w dokonaniu najlepszego wyboru pracowników, bez ograniczenia płci, wieku, niepełnosprawności czy innych cech prawnie chronionych.

 

6. Podczas przyjmowania ofert pracy pośrednicy/ pośredniczki pracy mają prawo żądać od pracodawcy: informacji o sposobie rekrutacji na przyjmowane stanowisko. Celem jest sprawdzenie, czy postępowanie rekrutacyjne nie jest dyskryminujące.

 

7. Podczas przyjmowania oferty pracy pośrednicy/ pośredniczki pracy mają prawo żądać od pracodawcy szczegółowego opisu stanowiska pracy w kategoriach kompetencji zawodowych. Celem jest sprawdzenie, czy procedura nie jest dyskryminująca. Postępowanie przyczynia się również do skierowania do pracy osób odpowiadających stworzonemu profilowi kompetencji zawodowych.

 

8. Pośrednik/ pośredniczka pracy ma prawo żądać od pracodawcy uzasadnienia odmowy przyjęcia osoby bezrobotnej na piśmie. Celem jest sprawdzenie, czy postępowanie rekrutacyjne nie jest dyskryminujące.

 

9. W przypadku ustalenia, że zachowanie pracodawcy w procesie rekrutacji do pracy, jest dyskryminujące, pośrednik/ pośredniczka pracy informuje o tym pracodawcę oraz wskazuje konsekwencje, wynikające z łamania zakazu dyskryminacji.

 

 

10. Doradca zawodowy informuje osobę bezrobotną lub poszukującą pracy o wszystkich dostępnych możliwościach wsparcia bez ograniczeń dotyczących płci, wieku, niepełnosprawności oraz innych cech prawnie chronionych.

 

11. Doradca zawodowy/ pośrednik pracy wspiera osobę w dokonaniu najlepszego wyboru zawodu, szkolenia przekwalifikowującego, itp., bez ograniczeń dotyczących płci, wieku, niepełnosprawności oraz innych cech prawnie chronionych.

 

12. Doradca zawodowy/ pośrednik pracy informuje osobę bezrobotną lub poszukującą pracy o przysługujących jej prawach z tytułu równego traktowania w zatrudnieniu.

 

13. W przypadku zgłoszenia przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy przypadku dyskryminacji w dostępie do pracy, pośrednik pracy/ doradca zawodowy udziela jej – zgodnie ze swoją wiedzą – informacji o możliwościach postępowania w tej sprawie.

 

14. W przypadku zgłoszenia przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy przypadku molestowania, molestowania seksualnego lub mobbingu – pośrednik pracy/ doradca zawodowy udziela jej – zgodnie ze swoją wiedzą – informacji o możliwościach postępowania w tej sprawie.

 

Zapisy Kodeksu nie wykluczają możliwości kierowania szczególnego wsparcia do osób, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które ułatwią im w szczególności: powrót na rynek pracy, zdobycie zatrudnienia lub przekwalifikowanie zawodowe.

Metryka strony

Data publikacji 26.10.2009
Data modyfikacji 11.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 2479