Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

26.04.2013 - Informacja o realizacji projektu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór”

Od lipca 2012 r. powiat wałbrzyski, jako jeden z 23 powiatów wyłonionych do realizacji pilotażu rozpoczął wdrażanie projektu pilotażowego MPiPS „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Jest on realizowany przez wybrane powiatowe urzędy pracy i finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Powiat wałbrzyski do udziału w projekcie został wybrany z uwagi na specyficzną sytuację na rynku pracy, w tym zjawisko tzw. biedaszybów, bliskość granic i wysoką stopę bezrobocia. Projekt pilotażowy jest elementem Programu „Młodzi na rynku pracy” i stanowi realizację polityki rządu oraz zaleceń Komisji Europejskiej przedstawionych w Komunikacie „Szanse dla młodzieży”. Został przygotowany w celu zapobiegania problemom, jakie dotykają osoby młode, którym w obliczu rosnącego poziomu bezrobocia coraz trudniej jest znaleźć pracę. Głównym celem projektu pilotażowego jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W wyniku wdrożenia projektu:

  • opracowany zostanie wzorcowy schemat pracy powiatowego urzędu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia,
  • testowane będą innowacyjne narzędzia służące zwiększeniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych oraz zbadana zostanie ich efektywność.

Zgodnie z budżetem projektu pilotażowego na rok 2012 dla niniejszego urzędu zostały przeznaczone środki w wysokości 1.302,3 tys. zł (w tym: 1.300 tys. zł to koszty aktywizacji, 2,3 tys. zł to tzw. koszty dodatkowe). Kwota wsparcia z rezerwy FP na aktywizację jednego uczestnika wynosi ok. 13 tys. zł.

W projekcie pilotażowym „Twoja Kariera – Twój Wybór” zgodnie z założeniami MPiPS uczestniczyć mogło 200 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie (w tym 100 kobiet). Urząd dokonał podziału uczestników na grupę główną (100 osób, w tym 50 kobiet) i grupę kontrolną (100 osób, w tym 50 kobiet). Bezrobotni wyłonieni zostali z uwzględnieniem poniższych kryteriów: osoby do 30 roku życia, które zarejestrowały się po raz pierwszy w powiatowym urzędzie pracy i od dnia rejestracji do dnia wdrożenia pilotażu nie upłynęło 6 miesięcy, posiadające wykształcenie: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej, przy czy preferowane było, aby struktura uczestników pilotażu pod względem wykształcenia odzwierciedlała strukturę bezrobotnych pod względem wykształcenia w powiatowym urzędzie pracy.

Wobec grupy głównej zastosowano formy wsparcia wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz pakiet nowych instrumentów wdrażanych w drodze pilotażu. Uczestnicy grupy głównej wyrażali zgodę na udział w pilotażu i objęci byli wsparciem indywidualnych opiekunów, którzy towarzyszyli każdej z przydzielonych osób od momentu zarejestrowania w urzędzie do momentu wprowadzenia osoby na rynek pracy. Uczestnicy pilotażu wspólnie z opiekunem przygotowywali indywidualny plan działania określający sposoby i formy aktywizacji oraz możliwości wsparcia finansowego osób bezrobotnych, które chcą się kształcić w szkołach zawodowych lub policealnych, w ramach studiów podyplomowych, w formie kursów/warsztatów szkoleniowych. Dodatkowo projekt stwarza możliwość podjęcia pracy, stażu, daje także wsparcie finansowe na podjęcie pierwszego zatrudnienia poza miejscem zamieszkania w dalszych częściach kraju.

Natomiast względem grupy kontrolnej zastosowano formy wsparcia wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby z grupy kontrolnej nie wiedziały, że są uczestnikami pilotażu, i że badanie, którym będą objęte jest realizowane w ramach pilotażu.

Projekt umożliwia także wspieranie przedsiębiorców. Pracodawca, do którego trafiał bezrobotny poszukujący możliwości odbycia stażu i zatrudnienia miał możliwość uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Pracy. W przypadku odbywania stażu pracodawca przez okres 6 miesięcy uczy młodego człowieka praktycznego wykonywania pracy na przygotowanym stanowisku bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Następnie zatrudnia bezrobotnego na okres 6 miesięcy, otrzymuje „premię” w wysokości 1.500,00 zł za pełne wykonanie warunków umowy. W przypadku zatrudnienia absolwenta szkoły wyższej przez okres 18 miesięcy pracodawca może otrzymać ok. 10 tys. zł, refundowanych przez okres 12 miesięcy.

Metryka strony

Data publikacji 26.04.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 1459