Przygotowanie zawodowe dorosłych

1) Przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument aktywizacji realizowany w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą, obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

2) Uczestnikami przygotowania zawodowego dorosłych mogą być osoby:

1. bezrobotne

2. poszukujące pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • są żołnierzami rezerwy,

 • pobierają rentę szkoleniową,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

3) Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

4) Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pozostały czas programu to zdobywanie wiedzy teoretycznej. W przypadku, gdy pracodawca nie może bezpośrednio u siebie zapewnić warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy teoretycznej, kieruje uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę.

Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedziele i święta. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania dorosłych w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

5) Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DOROSŁYCH (umożliwia uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie lub tytułu czeladnika)

 • Trwa od 6 do 12 miesięcy,

 • Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego,

 • Kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie,

 • Dokumentami potwierdzającym zdany z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy są odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami o których mowa wyżej,

 • Opiekunem uczestnika praktycznej nauki zawodu dorosłych może być osoba, która posiada kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH (umożliwia uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy)

 • Trwa od 3 do 6 miesięcy,

 • Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 • Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez:

- komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej,

- instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub,

- inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę,

 • Jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną

 • Uczestnik przyuczenia do pracy, który zdał z wynikiem pozytywnym:

- egzamin sprawdzający, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności,

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 • Opiekunem uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych może być osoba, która posiada co najmniej:

- wykształcenie średnie,

- 3 – letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,

- roczne doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

6) Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 • Stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.2013.674 z późn. zm.). Osobom z prawem do zasiłku w okresie pobierania stypendium zasiłek nie przysługuje. Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności, uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium nie przysługuje.

 • Dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego.

7) Przerwanie przygotowania zawodowego dorosłych:

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego:

 • jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

 • może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

8) Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

1. refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,

 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,

 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,

 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,

 • koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

9) Pracodawca, który realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych zobowiązany jest do:

 • zapoznania uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz programem przygotowania zawodowego dorosłych,

 • realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenia dokumentacji tej realizacji (listy obecności, dziennika zajęć zawierającego wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych, wyniki sprawdzianów okresowych, wyniki i protokoły z wewnętrznych egzaminów końcowych jeżeli zostały przeprowadzone, rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych),

 • zapewnienia uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,

 • zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 • przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznania uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy,

 • przydzielenia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,

 • zapewnienia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych,

 • niezwłocznego informowania urzędu o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych,

 • dostarczenia urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,

 • umożliwienia urzędowi wykonywania zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych,

 • wydania uczestnikowi, nie później niż w terminie do 7 dni, od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych zaświadczenia o ukończeniu przygotowania.

10) Pracodawcy, który realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:

 • refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu ( w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne niezbędne środki) w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,

 • jednorazowa premia przyznana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika przygotowania zawodowego.

Refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz jednorazowa premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11 oraz pod numerami telefonów 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.2015.149).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2014.497) .

Metryka strony

Data publikacji 29.03.2012
Data modyfikacji 06.02.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Sudora
Liczba wejść: 3126