Klauzula informacyjna dla strony internetowej PUP w Wałbrzychu


(dotyczy: https://urzadpracy.pl oraz https://bip.urzadpracy.pl)

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (zwany dalej PUP), z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5b, kod pocztowy  58-302. Z administratorem danych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby PUP,  faksem na nr 74 84 07 376 oraz e-mailem na adres kancelaria@urzadpracy.pl.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (zwanego dalej IOD), z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@urzadpracy.pl lub telefonicznie pod numer 74 84 07 372. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Gdy korzysta Pani/Pan z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do

korzystania przez Panią/Pana ze stron internetowych prowadzonych przez PUP, a w tym:

 1. prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności,
 2. ulepszania treści oraz usług;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
 4. zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PUP i obejmuje on zapewnienie najlepszej jakości usług oraz ulepszanie działania serwisów internetowych prowadzonych przezPUP.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą:
  1.  udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
  2. podmiotom, które świadczą PUP usługi na podstawie zawartych umów np. w zakresie hostingu serwisów internetowych lub serwisu oprogramowania.
  3. przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez PUP danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
   Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Podanie danych jest dobrowolne.