Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

06.06.2018r. - Rozpoczynamy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach środków z rezerw MRPiPS „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”

Zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (pliki do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane ze środków z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów pod nazwą „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”.

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 11.06.2018r. do dnia 11.07.2018r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą wielkość posiadanych środków.

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w ramach niniejszego źródła finansowania, bądź innego będącego w dyspozycji Urzędu wniosek nie będzie podlegać rozpatrzeniu i zostanie przełożony do spraw nieaktualnych.

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie:

  • 5 miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych (tj. bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) ze środków z rezerwy pod nazwą „Znów aktywni” i może wynosić do 18 261,20 zł,

  • 3 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej ze środków z rezerwy pod nazwą „Powiew świeżości” i może wynosić do 19 058,00 zł.

Podmiot może wnioskować łącznie w ramach niniejszego naboru na nie więcej niż 1 stanowisko pracy.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 105, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 06.06.2018
Data modyfikacji 06.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Gajdamowicz
Liczba wejść: 152