Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Projekt Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu od grudnia 2011r. realizowany w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 45 osób z Dolnego Śląska (24 kobiety i 21 mężczyzn) w szczególności zagrożonych wykluczeniem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych poprzez członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych oraz 6 osób prawnych z Dolnego Śląska zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (12 przedstawicieli, tj. 8 kobiet i 4 mężczyzn) zakładających spółdzielnię socjalną.

W ramach niniejszego projektu realizowane będzie m.in. :

  • wsparcie merytoryczne – doradztwo i szkolenia,

  • wsparcie finansowe.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2011r. do 31.08.2013r.

Ogólna wartość projektu wynosi: 2.849.408,62 zł

Rola Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jako partner w projekcie odpowiedzialny jest za następujące zadania:

  1. rekrutację
  2. wsparcie merytoryczne obejmujące:
  • doradztwo z zakresu spółdzielczości socjalnej dla osób przystępujących do projektu,

  • doradztwo w zakresie zakładania i działalności spółdzielni socjalnej/planu na wykorzystanie środków finansowych - indywidualne doradztwo/opieka dla spółdzielni, doradztwo zawodowe,

  • doradztwo przy wsparciu pomostowym podstawowym - indywidualne doradztwo/opieka dla spółdzielni,

  • doradztwo przy wsparciu pomostowym przedłużonym – indywidualne doradztwo /opieka dla spółdzielni.

Projekt jest zgodny z SzOP PO KL dla Poddziałania 7.2.2, Planem Działania dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Strategią Lizbońską. Ponadto wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, politykę równych szans, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Metryka strony

Data publikacji 30.11.2011
Data modyfikacji 11.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 1833