Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Od stycznia 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje projekt systemowy „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI, działania 6.1, poddzialania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W lutym bieżącego roku został złożony do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosek o dofinansowanie projektu na rok 2009. Zgodnie z ww. w b.r. przewiduje się objęcie wsparciem ok. 1000 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Planuje się, że bezrobotni wezmą udział w:

  • stażach – 570 osób,
  • przygotowaniu zawodowym – 132 osoby,
  • szkoleniach – 290 osób,
  • jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 140 osób.

W projekcie min. 20 % stanowić będą bezrobotni powyżej 45 roku życia. Finansowaniu podlegać będą w szczególności przedsięwzięcia wspierające organizację EURO 2012.

 

Metryka strony

Data publikacji 16.03.2009
Data modyfikacji 25.03.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3323