Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

OGŁOSZENIE

 

Rok 2009 to kolejny rok realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu projektu „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stąd zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

Pomoc w roku bieżącym adresowana jest do 992 osób bezrobotnych (w tym 317 osób kontynuujących wsparcie rozpoczęte w roku 2008), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (i Oddziałach), spełniających kryteria ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), pozwalające na udział w n/w formach wsparcia, tj.:

  • szkoleniu umożliwiającym zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji,

  • stażu,

  • przygotowaniu zawodowym (do 31.01.2009 r.).

Osoby zainteresowane otwarciem własnej firmy korzystają z bezpłatnego szkolenia w zakresie uruchomienia własnej działalności gospodarczej i agroturystyki. Po jego ukończeniu uprawnione są do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszyscy uczestnicy projektu uprawnieni są do otrzymania stypendium za udział w stażu, przygotowaniu zawodowym, szkoleniu.

Projekt ma na celu zwiększenie do końca grudnia 2009 r. liczby aktywizowanych bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Pozwoli zatem na udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu dodatkowej grupie bezrobotnych, która bez jego realizacji nie byłaby wspierana.

Mając powyższe na uwadze zapraszam wszystkich pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania stosownych wniosków. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych, pok. 116, tel. (0-74) 84-07-338.

Osoby bezrobotne zainteresowane otwarciem własnej firmy i pozyskaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 201, tel. (0-74) 84-07-384 lub pok. 204, tel. (0-74) 84-07-395.

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach proszeni są o kontakt z pracownikami Wydziału Szkoleń tutejszego Urzędu, pok. 3, tel. (0-74) 84-07-380 lub pok. 4, tel. (0-74) 84-07-386.

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.europa.eu.int, www.efs.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Metryka strony

Data publikacji 29.05.2009
Data modyfikacji 11.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 3264