14.01.2014 - Kontynuujemy realizację projektu systemowego "Przeciw bezrobociu" w ramach PO KL

W związku z kontynuacją w 2014 r. realizacji projektu systemowego „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia i podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie.

Pomoc w bieżącym roku adresowana jest do 1211 osób bezrobotnych (732 kobiety i 479 mężczyzn) należących do określonych grup, w tym defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

  • 213 bezrobotnych w wieku 50-64 lata (129K i 84M),

  • 467 bezrobotnych w wieku 15-30 lat (281K i 186M), w tym: 243 osoby (146K i 97M) należących do tzw. kategorii NEET (poniżej 25 roku życia, nie mających zatrudnienia, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu). Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą przykładowo wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji  w PUP,

  • 109 osób niepełnosprawnych (67K i 42M),

  • 353 bezrobotnych pozostałych, tj. nie należących do osób w wieku 50-64 lata, 15-30 lat, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych (213K i 140M),

  • 69 bezrobotnych długotrwale (42K i 27M).

W pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną osoby (spełniające ww. wymogi), które figurują w rejestrach PUP, a uprzednio utraciły zatrudnienie w zawodzie nauczyciela

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 60% wśród uczestników stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 40% mężczyźni.

Wszyscy uczestnicy/czki będą objęci Indywidualnym Planem Działania. Uzyskają możliwość odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Kobiety i mężczyźni zainteresowani założeniem firmy będą mogli ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni skierowani do pracy w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy zostaną zatrudnieni na umowę o pracę w ramach pełnego wymiaru czasu pracy. Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego są bezpłatne.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie:

  • stażu – tel. 74/84-07-338, pok. 116,

  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 74/84-07-384, pok. 203 lub 74/84-07-395, pok. 204,

  • doposażenia miejsc pracy – tel. 74/84-07-381

  • indywidualnego planu działania – tel. 74/84-07-343, pok. 5, 74/84-07-349, pok. 6, 74/84-07-348, pok. 7, 74/84-07-346, pok. 8, 74/84-07-352, pok. 14, 74/84-07-342, pok. 15 oraz oddziały zamiejscowe PUP.

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.funduszestrukturalne.gov.pl. www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu

Metryka strony

Data publikacji 13.01.2014
Data modyfikacji 07.02.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 1001