Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podsumowanie projektu

Profesjonalna kadra – gwarantem sukcesu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zakończył realizację projektu konkursowego Profesjonalna kadra – gwarantem sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Istotnym elementem prowadzenia skutecznej polityki rynku pracy są wykwalifikowani pracownicy. W związku z powyższym konieczne jest nie tylko utrzymanie poziomu zatrudnienia na odpowiednim poziomie, ale i zapewnienie działań mających na celu podniesienie umiejętności zawodowych pracowników. Stąd podstawowym założeniem projektu było dofinansowanie zatrudnienia i podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 18 pracowników tut. Urzędu, co przyczyniło się do zwiększenia ilości i poprawy jakości usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Odpowiednia ilość wyszkolonych pracowników umożliwiła nie tylko pracę z bezrobotnymi, ale pozwoliła również dotrzeć do ponad 2.000 pracodawców z informacją o możliwości skorzystania ze wsparcia doradców zawodowych przy doborze kandydatów do pracy.

Dodatkowo w ramach projektu opracowano tzw. Kodeks dobrych praktyk w dziedzinie równości i przeciwdziałania dyskryminacji Powiatowego Urzędu Pracy, tj. spis wewnętrznych zasad, którymi kierują się pracownicy.

Ponadto w ramach projektu opracowano i publikowano ogłoszenie, plakat oraz dystrybuowano ulotki promujące:

  • pośrednictwo pracy

  • poradnictwo zawodowe

  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

  • organizację szkoleń

Projekt realizowany był od 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r., a jego wartość całkowita wyniosła 1.224.171,56 zł.

Wszystkie założone w projekcie rezultaty zostały osiągnięte.

Metryka strony

Data publikacji 31.08.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 1774