Dokumenty wymagane do pierwszej i ponownej rejestracji jako bezrobotny

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały następujących dokumentów:

 1. dowód osobisty albo
 2. inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania oraz potwierdzenie z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego;
 3. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 4. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, tj.
 • w przypadku wykonywania pracy w niepełnym etacie należy przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc;
 • w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą należy przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc;
 • w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług należy przedłożyć ww. umowy wraz z rachunkiem dot. świadczonej usługi lub zaświadczenie o okresie pracy oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
 • w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz o podstawie wymiaru składek na to ubezpieczenie;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i o podstawie wymiaru składek na to ubezpieczenie społeczne;
 • w przypadku wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności należy przedłożyć zaświadczenie o zwolnieniu z aresztu lub świadectwo zwolnienia z zakładu karnego i zaświadczenie o wykonywaniu pracy i o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące;
 • w przypadku wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych należy przedłożyć świadectwo pracy oraz zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • w przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie jej pobierania oraz orzeczenie lub zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy;
 • w przypadku pobierania renty szkoleniowej należy przedłożyć decyzję ZUS o ustaniu prawa do renty szkoleniowej oraz zaświadczenie o okresie pobierania ww. renty szkoleniowej;
 • w przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego należy przedłożyć decyzję ZUS o ustaniu prawa do tych świadczeń oraz zaświadczenie o okresie pobierania ww. świadczeń i o podstawie wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne;
 • w przypadku urlopu wychowawczego - dokument poświadczający okres przebywania na urlopie wychowawczym;
 • w przypadku pobierania renty rodzinnej należy przedłożyć decyzję ZUS o przyznaniu renty rodzinnej i zaświadczenie o jej wysokości;
 • w przypadku właścicieli lub posiadaczy samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnej należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych lub aktualny nakaz podatkowy;
 • w przypadku odbywania służby wojskowej należy przedłożyć książeczkę wojskową lub zaświadczenie z WKU;
 • w przypadku pobierania na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego należy przedłożyć zaświadczenie o okresie pobierania tego świadczenia;
 • w przypadku pobierania na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania należy przedłożyć dokument o ustaniu prawa do tych świadczeń;
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci akty urodzenia tych dzieci;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;
 • osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r., poz 1299).
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).


 

 

 

 


 

Metryka strony

Data publikacji 23.01.2013
Data modyfikacji 12.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 561253